Privacy verklaring

In deze verklaring laat Evanthia B.V. u weten welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van de diensten van Evanthia en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Evanthia verstrekt. Ook  informeren wij u waarom we deze gegevens verzamelen, wat we ermee doen en voor hoe lang. Onze (online)diensten zijn te omschrijven als beveiligde en persoonlijke (online)platforms waarmee u met ons kunt communiceren en waarop de voor u relevante informatie met u kan worden gedeeld. Te denken valt aan informatie als nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events, specifiek voor u bestemde documenten zoals contactformulieren, productinformatie, offertes, opdracht- of verkooporders  en aan- en verkoopovereenkomsten. 

Evanthia vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor de doelen die met u zijn overeengekomen;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
  • zorgvuldig beveiligen;
  • alleen bewaren voor de duur van de relatie dan wel zolang Evanthia daartoe wettelijk verplicht is.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Evanthia B.V. (hierna te noemen Evanthia) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Evanthia en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Evanthia verstrekt.

Evanthia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

DOEL: WAAROM EVANTHIA GEGEVENS NODIG HEEFT?

Evanthia verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel om:

  1. een met u gesloten overeenkomst van opdracht of verkoop uit  te kunnen voeren.
  2. uw persoonsgegevens te gebruiken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  3. u te kunnen informeren over onze producten en diensten en over wijzigingen en updates.

GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN EVANTHIA EN BEWAARTERMIJN
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Evanthia vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze producten en diensten te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in de databestanden van Evanthia. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

 

DELEN MET ANDEREN (DERDEN)

Evanthia verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de diensten van Evanthia en de daarmee samenhangende andere diensten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of indien dit op uw verzoek geschiedt. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan bewerkers – middels een bewerkersovereenkomst – die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Evanthia worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Evanthia gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Evanthia maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Evanthia bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Evanthia te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Evanthia heeft hier geen invloed op.

Evanthia heeft Google geen toestemming gegeven om via Evanthia verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COMMUNICATIE
Wanneer u ons – via één van de Evanthia-diensten – een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in de databestanden van Evanthia. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

FORMULIER
De Evanthia-diensten bevatten formulieren die u kunt gebruiken om u aan te melden voor diverse andere diensten, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of voor het aanmelden voor events. De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in de databestanden van Evanthia, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht conform de wettelijke bewaartermijn kan worden opgeslagen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN, OVERIGE VRAGEN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sales@evanthia.nl

Evanthia zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan sales@evanthia.nl

BEVEILIGEN

Evanthia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Evanthia maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Evanthia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Evanthia op via sales@evanthia.nl.

De website van Evanthia is: www.evanthia.nl.

 

Evanthia is als volgt te bereiken:

Adres: Vlotlaan 560, 2681 TX  Monster, Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24240812

Telefoon: 0174 715100

E-mailadres: sales@evanthia.nl

REIKWIJDTE VAN DEZE VERKLARING

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle door Evanthia B.V. geëxploiteerde diensten en websites , waaronder in ieder geval is inbegrepen: https://www.evanthia.nl. Evanthia is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere bronnen die – op welke wijze dan ook – in onze diensten worden genoemd.